నాలుగోసారి

క్రిందటి శనివారం స్టార్ట్ చేసాను .. ఇప్పటికి ubuntu లోడ్ చెయ్యడం నాలుగోసారి.. fedora, openSUSE, debain 5.1 చాలా ట్రై చేసాను కాని problems లేకుండా run అవుతుంది మాత్రం ubuntu నే. ప్రస్తుతం నా research ఒక్క ubuntuకే పరిమితం చేస్తే చాలు. for beginners like me ubuntu is the best. especially who wants to shift from windows.

by the ఈ UBUNTU theme అదుర్స్ :

06.

in command line:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list, add following two lines at the end,

deb http://ppa.launchpad.net/bisigi/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/bisigi/ppa/ubuntu jaunty main

run:
gpg –keyserver hkp://subkeys.pgp.net –recv-keys 6E871C4A881574DE; gpg –export –armor 6E871C4A881574DE | sudo apt-key add –

run:
sudo apt-get update && sudo apt-get install balanzan-theme

go to System >> Preferences >> Appearance .. Select Balanzan(change from human to Balanzan) .. Select the suggested background too ..

more about theme .. you can read here:
http://theindexer.wordpress.com/2009/04/26/balanzan-theme-nice-ubuntu-theme/>http://theindexer.wordpress.com/2009/04/26/balanzan-theme-nice-ubuntu-theme/

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా. Bookmark the permalink.