చెడు మాట్లాడకు – పవన్ కళ్యాన్

“చెడు చూడకు”, “చెడు మాట్లాడకు” , “చెడు వినకు” అంటూ వుంటారు. నిశితంగా పరిశీలిస్తే “చెడు చూడకు”, “చెడు వినకు” మన చేతిలో లేవు. చెడు చూడ కూడదు, విన కూడదు అనుకుంటే సన్యాసం పుచ్చుకొని సమాజానికి దూరంగా ఏ పర్వతాలలోకో పోవాలి.

“చెడు మాట్లాడకు” అనేది మాత్రం మన చేతిలోనే వుంది.

ఈ సూత్రాన్ని నేను పాటిస్తాను అని చెప్పను కాని, ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తూ వుంటాను. ప్రయత్నం అంటే ‘పరనింద’. మనం చేసే తప్పులను వేరే వారిపై నెట్టే ప్రయత్నం ఒకటైతే, “మన బాదలు మర్చి పోవడానికి వేరే వాళ్ళ బాదలు చూస్తూ ఆనందపడటం” మరొకటి.

చెడు మాట్లాడటం ఎంత తప్పో చెడు ఆలోచించడం కూడా అంతే తప్పు. ఎవరు సాక్ష్యం అంటే మనసాక్షే.

పవన్ కళ్యాన్ ని నేను అభిమానించడానికి ఒక ప్రదాన కారణం ఇది. పవన్ కళ్యాన్ మూడో వ్యక్తి గురుంచి పోరబాటున కూడా తప్పుగా మాట్లాడడు అంట.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.