మనిషి ఎప్పటికీ ఒంటరి వాడే

“నాకు ఏదో సాధించాలని ఉత్సాహం వుండేది. దానికి తగిన ప్రోత్సాహం లేక అది అలానే మరుగున పడిపోయింది. సామాన్యమైన రోటీన్ జీవితానికి అలవాటు పడిపోయాను. జీవితం ప్రశాంతంగానే వుంది కాని, థ్రిల్ లేదు.” అని ఒక ఫ్రెండ్ అంటూ వుండే వాడు.

ఆ మాటల వలెనే కాదు. నా జీవితానుభవం వలన కూడా నాకు అనిపిస్తూ వుంటుంది. మనిషి ఎప్పటికీ ఒంటరి వాడే. మనకు కావలసిన వాళ్ళు మనకు కావలసిన ప్రోత్సాహం ఇస్తూనే వుంటారు. ఇవ్వకపోవడం అంటూ వుండదు. మనకు ఇంటరె స్ట్స్ వేరే వారితో exactగా match కాకపోవడం వలన మను కావలసిన ప్రోత్సాహం లేదు అనిపిస్తుందంతే.

తమకు తాము ప్రోత్సాహం ఇచ్చు కోవడం అంత సామాన్య విషయం కాదు. ఒక్కోసారి తప్పని పరిస్థితులు మనలని ప్రోత్సాహించ వచ్చు.

ఎంత మంది మనతో పాటు వున్నా, మన వెనుక వున్నా, మనిషి ఎప్పటికీ ఒంటరి వాడే. మనిషి గమ్యం మరణమే.

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.