లక్ష్య సాధన

ఓవర్ నైట్ అదృష్టం వరించడం ఎలా వుంటుందో నాకు తెలియదు. దానిని(అందని ద్రాష్ట పుల్ల టైపు) నేను నమ్మను కూడా.

నాకో లక్ష్యం వుంది. కాని ఎన్నో అవాంతరాలు. ఎవరో నన్ను వెనక్కి లాగుతున్నట్టుగా ఫీలింగ్. లోతుగా ఆలోచిస్తే నాకొచ్చిన సమాధానం “ఎవరికో పనిపాట లేదా ? నన్ను వెనక్కి లాగటానికి ?” . ఎవరి కర్మకు వారే బాధ్యులు. ఒకరిని నిందించడం మహాపాపం.

ఒక వార్త మనకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు బాద పడతాం. ఆ బాధల్లో ఎక్కువ వాటిని పరిశీలిస్తే ఆ బాద వార్త మనకు అనుకూలంగా లేనందుకు కాదు, మరొకరికి అనుకూలంగా వుందని. ఆడదానికి ఆడదే శత్రువు అంటారు. నేనైతే మనిషికి మనిషే శత్రువు అంటాను. నాకు అన్నీ తెలుసు. కాని ఏదీ పాటించను. నా లక్ష్య సాధనకు నేనే అడ్డు అయినపుడు నాకు నేనే శత్రువుని.

తన ఆనందం కోసం మాత్రమే అన్వేషిస్తే మనకు ఎక్కువ కనిపించేవి బాదలే. అందరి మేలుతో తన మేలు కోరుకోవాలి. అందరి సుఖంలో తన సుఖాన్ని ఆశీంచాలి.

Note: ఇది నా గురుంచి అని పొరబాటు పడకండి. ప్రాక్టీస్ కోసం ఏదో వ్రాసాను.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.