ఎదురు చూపులు ..

ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురుచూస్తున్న అవకాశానికి దారులు తెరుచుకున్నాయి కాని, చాలా చాలా అవరోధాలు సవాళ్లుగా నిలిచాయి. సాయిబాబా కృప వలన అన్నీ అనుకూలంగా జరిగి back to form(పాత వర్క్) రాగలనని ఆశీస్తున్నాను.

నా అజ్ఞానం, తొందరబాటుతనం, తెలియనితనం, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ and సో ఆన్. whatever ఇటువంటి పరిస్థితులు మళ్ళి రాకూడదు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా. Bookmark the permalink.