నేను చాలా మంచి వాడిని

అవసరం రాక పోతే చెడ్డవాడు కూడా మంచి వాడు గానే మిగిలి పోతాడూ, అవకాశం దొరికితే మంచి వాడూ కూడా చెడ్డవాడవుతాడు

అని నా ఫీలింగ్ !

వీటిల్లో ఏది పిక్ చేసుకోవాలో అర్ధం కావడం లేదు.

నేను చాలా మంచి వాడిని

నేను మరీ అంత మంచి వాడిని కాదు ……అలా అని చెడ్డ వాడిని కూడా కాదు…..
మంచిగా చూస్తే మంచిగా ఉంటాను…చెడుగా చూస్తే చెడుగా ఉంటాను……

My Point is మేము చెడ్డవాళ్ళం అని లోకంలో ఎవరైనా అనుకుంటారా ? ..ప్రతి ఒక్కరు చెడును అసహ్యంచుకుంటూ చెడుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసే వాళ్ళే.. అసలు చెడు ఎక్కడుంది ?

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, just4FUN, Xclusive. Bookmark the permalink.