అంబదరి జగదాంబదరి

అంబదరి జగదాంబదరి .. నా వెన్న అదిరి .. కుడి కన్ను అదిరి
లంబదరి బ్రమరంబదరి .. నా చెంప అదిరి .. అర చేయి అదిరి

నువ్వా ఆ దరి .. నేనా ఈ దరి .. నీ నా ఆశలు ముదిరి
రే ఆఖరి పగలు ఈ దరి .. రెండిక నిదరే చెదిరి

అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి
నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి .. నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి
స స రి రి గ గ బదరి .. స స రి రి గ గ బదరి

నువ్వు పలికే మాటేదైనా అది నాకు పాట కచేరి ..
నువ్వు నడిపే బాటేదైనా అది నాకు పల్లకి స్వారీ ..

నువ్వు నిలిచే చోటేదైనా అది నాకు మధుర నగరి ..
నీ చేసే పని ఏదైనా అది నాకు మన్మధ లహరి ..
ప్రేమ ఆ దరి .. విరహ ఈ దరి .. చివరికి విరహం చెదిరి
నిన్న ఆ దరి .. నేడు ఈ దరి .. రేపటి తపం ముదిరి

అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి
నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి .. నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి
స స రి రి గ గ బదరి .. స స రి రి గ గ బదరి

క్షణమైనా విడలేనంటూ కడుతున్నా కౌగిలి ప్రహరి
కౌగిళ్ళే సరిపోవంటూ మ్రోగించ ముద్దుల భేరి
ఉక్కసలె చాలదు అంటూ తెస్తున్న తేనె ఎడారి
తేనెలతో తీరదు అంటూ తనువిచ సరస విహారి
సరసం ఆ దరి .. సిగ్గే ఈ దరి .. మధ్యే మార్గం కుదిరి
స్వర్గం ఆ దరి .. భూమే ఈ దరి .. మధ్యన మనకే ముదిరి

అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి
నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి .. నిన్ను కలిపెను బదరి
స స రి రి గ గ బదరి .. స స రి రి గ గ బదరి

అంబదరి జగదాంబధరి .. నా వెన్న అదిరి .. కుడి కన్ను అదిరి
లంబదరి బ్రమరంబధరి .. నా చెంప అదిరి .. అర చేయి అదిరి

నువ్వా ఆ దరి .. నేనా ఈ దరి .. నీ నా ఆశలు ముదిరి
రే ఆఖరి పగలు ఈ దరి .. రెండిక నిదరే చెదిరి …

అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి
నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి .. నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి
స స రి రి గ గ బదరి .. స స రి రి గ గ బదరి

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా. Bookmark the permalink.