నీ దూకుడు .. సాటెవ్వడూ ..

నీ దూకుడు .. సాటెవ్వడూ ..
Nee Dookudu… Saatevvadu…

హే సరాసరి వచ్చి ..
ఎదుటపడి తెగబడుతూ రెచ్చీ ..
నీషాన ధనా ధనా కూల్చే .. జోరే ..
Hey Sara sari vachi
Edutapadi thegabaduthu rechi
Nishana dhana dhana koolche jore…

హమేషా కణేళ్ కణేల్ మంటూ ..
కలయబడి కలకలమే రేపే ..
బినాయే బలామురా సోచే ..
Hamesha khanel khanel mantu
Kalayabadi kalakalame repe
Bina ye balamura soche…

కమాన్ ఎవ్రిబడీ .. లెట్స్‌గో ..గో ..గోవే ..
నీ దూకుడు .. వనావే .. వనావే .. వనావనావే ..
సాటెవ్వడూ .. వనావే .. వనావే .. వనావనావే ..
Come on everybody lets go go go idi
Nee Dookudu …. vanave vanave… vana vanave..
Saatevvadu… vanave vanave… vana vanave..

విషపు ఊడ పడగలనే .. నరికివేయు తక్షణమే ..
పనికిరాదు కనికరమే .. అణచివేత అవసరమే ..
వదిలిరావు దురుతలనే .. ప్రళయమేర క్షణక్షణమే ..
Vishapu vooda padagalane .. Narikiveyu thakshaname
Panikiradu kanikarame .. Anachivetha avasarame
Vadalira vudiruthulane .. Pralaya veera kshana kshaname

సమరమే చెయ్యిక .. చెలగిక చెకచెక ..
ఎడతెగ చెయ్యిక .. విలయపు తైతక్కా
పిడికిలినే.. పిడుగులుగా .. కలబడనీ
Samarame sye ika .. Chala ika chaka chaka ..
Edathega chey Ika .. Vilayapu thai thaka
Pidikiline … pidigulugaa.. thalabadanee…

నీ దూకుడు .. నీ దూకుడు .. దూకుడు దూకుడు ..
సాటెవ్వడూ .. సాటెవ్వడూ .. ఎవ్వడూ ఎవ్వడూ ..
Nee dookudu nee dookudu dookudu …
Saatevvadu saatevvadu evvadu evvadu …

గీత విను దొరకదు గుణగణమే ..
చేతగల చతురత కణకణమే ..
చీడలని చెడమడ కులమతమే ..
నేటి మన అభినవ అభిమతమే ..
ఓటమిని ఎరుగని వెనుపటినే ..
పాదరస ఉరవడి నరనరమే ..
Geetha vinu dorakadu gunaganame ..
Chevagala chathuratha khanakhaname
Cheedalanu Chedamada dunamadame ..
Neti mana abhinava abhimathame
Otamini erugani penupatine ..
Paadarasa uravadi naranarame…

దరికి కాయే జర హట్‌కే .. హోష్ ఉడాయే దుష్మన్‌కే
సమరమే చెయ్యిక ..చెలగిక చకచక ..
ఎడతెగ చెయ్యిక .. విలయపు తైతక్క ..
చొరబడుతూ .. గురిపెడుతూ .. కలబడుతూ..
Dhariki khaaye jara hut ke .. Hosh udaye dushman ke
Samarame sye ika .. Chala ika chaka chaka ..
Edathega chey Ika .. Vilayapu thai thaka ..
Chorabaduthu guri peduthu kalabadathu

హెయ్ బచ్కెతూ సాలె .. ఉడ్ చల్తాహై యు బె ..
కమాల హైన్ కమాల్ హైన్ ఈ దూకుడు ..
జుఖె నహి రుఖె నహి ఈ దూకుడు ..
Hey bachke thu saale Udd chaltha hai yo be
Kamaala hain kamaal hain ee dookudu
Jukhe nahi Rukhe nahi ee dookudu

హే సరాసరి వచ్చి ..
ఎదుటపడి తెగబడుతూ రెచ్చీ ..
నీషాన ధనా ధనా కూల్చే .. జోరే ..
Hey Sara sari vachi
Edutapadi thegabaduthu rechi
Nishana dhana dhana koolche jore…

నీ దూకుడు .. నీ దూకుడు .. దూకుడు దూకుడు ..
సాటెవ్వడూ .. సాటెవ్వడూ .. ఎవ్వడూ ఎవ్వడూ ..
Nee dookudu nee dookudu dookudu …
Saatevvadu saatevvadu evvadu evvadu …

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.