రాయల తెలంగాణ + సీమాంధ్ర Good proposal

తెలంగానను ఆపడం ఎంత తప్పో, ” అందరిదీ అయిన హైదరాబాద్ ను మీది కాదు.. మీరు పొండి” అనడం దారుణం.

అందరికీ న్యాయం చెయ్యాలంటే హైదరాబాద్ అందరికీ చేందేలా చెయ్యాలి.

అలా జరగని పక్షంలో కనీసం ఆ రెండు కర్నూలు & అనంతపురం జిల్లాలకైనా హైదరాబాద్ పై హక్కులు పోకుండా వుండటం వాళ్ళ అదృష్టం.

కేంద్రం సపొర్ట్ వుంటే సీమాంధ్ర మంచి కాపిటల్ నిర్మించుకో గలదు. but, హైదరాబాద్‌ను కొల్ఫోవడం ద్వారా జరిగే మానసిక నష్టాన్ని ఎవరూ ఎప్పటికీ పూరించలేరు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.