చెవిలో పువ్వు

జయలలిత.

అనారోగ్యంతో రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించగలదు కాని శిక్ష అనుభవించడానికి అనారోగ్యం కారణమా?

రాజకీయ నాయకులంతా కలిసి మన సిస్టాన్ని ఏమి నాశనం చేస్తున్నారా నాయనా.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in a2z. Bookmark the permalink.